TUYỂN SINH

CTĐT CĐ SƯ PHẠM SINH HỌC - CÔNG NGHỆ

7/4/2017 9:18:50 AM

Tên chương trình:   SƯ PHẠM SINH HỌC - CÔNG NGHỆ

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng

Ngành đào tạo:       Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)

Loại hình đào tạo:   Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, nhân cách người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Sinh học và môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để tiếp tục học lên trình độ cao hơn, vươn lên đáp ứng yêu cầu mới.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

1.2.2. Về kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Sinh học, Công nghệ.

Có đủ các kiến thức về các nguyên lý cơ bản và các quá trình Sinh học ở các mức độ khác nhau của sự sống (phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể...), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài; kiến thức khoa học và các phương pháp nghiên cứu về một trong các lĩnh vực: Sinh học phân tử và tế bào, sinh học cơ thể thực vật, động vật và con người, sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Có những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông nghiệp như: đất trồng và phân bón; lâm nghiệp; thuỷ sản; chăn nuôi. Có khả năng vận dụng các kiến thức đó vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật công nghiệp, kinh tế gia đình đáp ứng được yêu cầu giảng dạy môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở.

1.2.3. Về kỹ năng

Có kỹ năng sư phạm tốt, bao gồm kỹ năng dạy học, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớp và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá…

Thành thạo kỹ năng thực hành sinh học như: kĩ năng phân tích hình thái, giải phẫu, sinh lý cũng như các kĩ năng thực hành thí nghiệm nghiên cứu khoa học phục vụ bộ môn.

Thành thạo kỹ năng thực hành kỹ thuật công nghiệp như: gia công cơ khí, sửa chữa điện…

Thành thạo kỹ năng thực hành kĩ thuật nông nghiệp như: xác định thành phần đất trồng; gieo trồng chăm sóc cây; kĩ thuật chăn nuôi...

Thành thạo kỹ năng thực hành kinh tế gia đình như cắt, may, cắm hoa, nấu nướng…

1.2.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực tự chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác.

Biết chịu trách nhiệm cá nhân trong thực thi các nhiệm vụ được giao

2. Chuẩn đầu ra:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Sinh học - Công nghệ có khả năng:

1. Giảng dạy môn Sinh học và Công nghệ ở trường trung học cơ sở.

2. Tự rèn luyện phát triển toàn diện nhân cách, tác phong, phẩm chất người giáo viên và kỹ năng sư phạm tốt. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

3. Áp dụng kiến thức chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống điện trong nhà, kinh tế gia đình, cắt may, kỹ thuật nông nghiệp, tổ chức cuộc sống gia đình, trang trí nội thất…

4. Thực hành thí nghiệm, giải phẫu, quan sát, mô tả các đối tượng sinh học.

5. Trình bày, giải thích kết quả, phân tích, tổng hợp thông tin. Vận dụng tốt kiến thức vào thực tế hoạt động giáo dục - giảng dạy và đời sống sản xuất.

6. Tổ chức hiệu quả hoạt động nhóm, các hoạt động cộng đồng, các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề.

7. Hiểu biết về xã hội, môi trường, có kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, công tác và đời sống.

8. Tiếp cận về kiến thức, có đủ năng lực tham gia học tập ở trình độ đại học.

9. Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ, tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo sách chuyên ngành sinh học.

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Có thể làm giáo viên trình độ cao đẳng dạy môn Sinh học và Công nghệ ở các trường Trung học cơ sở. Có khả năng công tác, tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, Môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

3. Thời gian đào tạo:  3 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá:  100 tín chỉ (chưa kể giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và ngoại ngữ cơ bản)

5. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương, theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

7. Thang điểm

Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

8. Nội dung chương trình

8.1. Kiến thức giáo dục đại cương                                             12 Tín chỉ

      (Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

TT

Tên học phần

Số TC

Chung cho khối ngành CĐSP                                              

12

   1      

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin

5

   2      

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

   3      

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

   4      

Pháp luật đại cương

2

   5      

Giáo dục thể chất

3

   6      

Giáo dục quốc phòng

3

 

 

8.2. Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành Sư phạm        9 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

1

Tâm lý học đại cương và Tâm lý học sư phạm

3

2

Giáo dục học đại cương và hoạt động giáo dục ở Trường THCS

3

3

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

2

4

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

1

       
 

8.3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                                79 Tín chỉ

8.3.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                                  8 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

1

Xác suất - Thống kê

2

2

Hoá học đại cương

2

3

Vật lý đại cương

2

4

Tin học

2

 

 

8.3.2. Kiến thức ngành Sinh học (bắt buộc)                                        35 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

1

Thực vật học 1

3

2

Thực vật học 2

2

3

Sinh lý học thực vật

2

4

Động vật học 1

2

5

Động vật học 2

3

6

Hoá sinh học

2

7

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

2

8

Vi sinh học và ứng dụng

2

9

Sinh thái học môi trường

3

10

Giải phẫu sinh lý người

3

12

Di truyền học

3

14

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

1

15

Ngoại ngữ chuyên ngành Sinh học

2

16

Lý luận phương pháp dạy học sinh học

2

17

Thực hành: Dạy học sinh học ở trường THCS

2

 

8.3.3. Kiến thức ngành Công nghệ (bắt buộc)                                           25 TC

TT

Tên học phần

Số TC

        1              

Trồng trọt

3

        2              

Chăn nuôi – Thú ý

2

        3              

Lâm nghiệp – Thủy sản

2

        4              

Lý luận và Thực hành dạy học KTNN ở trường THCS

2

        5              

Vẽ kỹ thuật

2

        6              

Cơ kỹ thuật

2

        7              

Gia công cơ khí

2

        8              

Kỹ thuật điện và Thực hành kỹ thuật điện

2

        9              

Thực hành: Dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS

1

   10              

Lý thuyết dinh dưỡng (LTDD + Quy trình chế biến món ăn)

2

   11              

Cắt may trang phục thường ngày

2

   12              

Cắm hoa và Trang trí nhà ở

2

   13              

Tổ chức cuộc sống gia đình

1

   14              

Thực hành: Dạy học Kinh tế gia đình ở trường THCS

1

 

8.3.4. Kiến thức bổ trợ tự do (Chọn …. trong ……. tín chỉ sau)…… Tín chỉ

 

8.3.5. Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp                                                                                        11 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

   1      

Kiến tập sư phạm

2

   2      

Thực tập sư phạm

4

   3      

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

5

3.1. Sinh học phát triển cá thể (động vật và thực vật)

3

3.2. Đa dạng sinh học

2

 

9. Kế hoạch giảng dạy

TT

Tên học phần

Số TC

Giáo dục quốc phòng-An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt)

Học kỳ I

17

        1              

Xác suất - Thống kê

2

        2              

Hoá học đại cương

2

        3              

Vật lý đại cương

2

        4              

Tin học

2

        5              

Thực vật học 1

3

        6              

Động vật học 1

2

        7              

Cắm hoa và Trang trí nhà ở

2

        8              

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin (1)

2

        9              

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

   10              

Ngoại ngữ

 

Học kỳ II

18

1

Thực vật học 2

2

2

Động vật học 2

3

3

Hoá sinh học

2

4

Vẽ kỹ thuật

2

5

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

2

6

Tâm lý học đại cương và Tâm lý học sư phạm

3

7

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

1

8

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin (2)

3

9

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

10

Ngoại ngữ

 

Học kỳ III

18

1

Sinh lý học thực vật

2

2

Sinh thái học môi trường

3

3

Trồng trọt

3

4

Cơ kỹ thuật

2

5

Chăn nuôi – Thú y

2

6

Giáo dục học đại cương và hoạt động giáo dục ở Trường THCS

2

7

Pháp luật đại cương

2

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

9

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

10

Ngoại ngữ

 

Học kỳ IV

17

1

Lý luận phương pháp dạy học sinh học

2

2

Giải phẫu sinh lý người

3

3

Vi sinh học và ứng dụng

2

4

Gia công cơ khí

2

5

Lâm nghiệp – Thủy sản

2

6

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

7

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

1

8

Kiến tập sư phạm

2

Học kỳ V

18

1

Ngoại ngữ chuyên ngành Sinh học

2

2

Kỹ thuật điện và Thực hành kỹ thuật điện

2

3

Cắt may trang phục thường ngày

2

4

Di truyền học

3

5

Lý thuyết dinh dưỡng (LTDD + Quy trình chế biến món ăn)

2

6

Tổ chức cuộc sống gia đình

1

7

Thực hành: Dạy học Sinh học ở trường THCS

2

8

Thực hành: Dạy học Kinh tế gia đình ở trường THCS

1

9

Lý luận và thực hành dạy học Kỹ thuật nông nghiệp ở trường THCS

2

10

Thực hành: Dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS

1

Học kỳ VI

11

        1              

Thực tập sư phạm

4

        2              

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

Sinh học phát triển cá thể (thay thế KLTN)

3

 

Đa dạng sinh học (thay thế KLTN)

2

        3              

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

2

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình