TUYỂN SINH

CTĐT ĐH SƯ PHẠM SINH HỌC

7/10/2017 5:08:39 PM

Tên chương trình:   Sư phạm Sinh học

Trình độ đào tạo:    Đại học

Ngành đào tạo:     Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)

Loại hình đào tạo:  Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Sinh học có phẩm chất tốt, có kiến thức khoa học sinh học cơ bản, kỹ năng thực hành thí nghiệm thành thạo và các kỹ năng mềm nhằm phát triển toàn diện, có năng lực thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành giáo dục và xã hội. Có đủ năng lực làm việc trong các cơ quan, trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, vườn quốc gia, khu bảo tồn… và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến Sinh học, Môi trường, Nông Lâm Ngư nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy tốt môn Sinh học ở trường phổ thông. Vận dụng linh hoạt các phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông. Có khả năng học tập nâng cao lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Có năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức, thực hiện xây dựng các giả thuyết khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Vận dụng được các kiến thức vào việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dục dân số, bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học sinh học.

1.2.2. Về kỹ năng

Có kỹ năng sư phạm tốt, bao gồm kỹ năng dạy học, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớp và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá…

Thành thạo kỹ năng thực hành thí nghiệm cơ bản về sinh học như: kĩ năng phân tích hình thái, phân loại, giải phẫu thực vật và động vật, thực hiện các thí nghiệm sinh lý, vi sinh vật….Vận dụng tốt các kỹ năng thực hành thí nghiệm để hoàn thành tốt công việc và nghiên cứu. Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề, tư duy sáng tạo.

Ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn sản xuất, đời sống và giảng dạy. Có kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, kỹ năng hoạt động xã hội - cộng đồng, đoàn thành niên…

1.2.3. Về thái độ

Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, đạo đức tốt, trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.

1.2.4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực tự chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác.

Biết chịu trách nhiệm cá nhân trong thực thi các nhiệm vụ được giao.

2. Chuẩn đầu ra:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Sinh học có khả năng:

1. Giảng dạy môn Sinh học ở trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, đại học.

2. Tự rèn luyện phát triển toàn diện nhân cách, tác phong, phẩm chất người giáo viên và kỹ năng sư phạm tốt.

3. Tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu các vấn đề sinh học, con người, nông nghiệp, môi trường sinh thái.

4. Tiếp cận về kiến thức, công nghệ tiến bộ sinh học và kỹ năng sử dụng các thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm trong sinh học.

5. Thực hành, thí nghiệm, giải phẫu, quan sát, mô tả các đối tượng sinh học.

6. Trình bày, giải thích kết quả, phân tích, tổng hợp thông tin. Vận dụng tốt kiến thức vào thực tế hoạt động giáo dục - giảng dạy và đời sống sản xuất.

7. Tổ chức hiệu quả hoạt động nhóm, các hoạt động cộng đồng, các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề.

        8. Hiểu biết về xã hội, môi trường, có kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, công tác và đời sống.

9. Tham gia học tập lên trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ sinh học) và văn bằng 2.

10. Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ, tin học:  Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo sách chuyên ngành sinh học.

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Có thể làm giáo viên phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh học ở các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học chuyên nghiệp. Có đủ năng lực làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn. Có thể làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sinh học. Có đủ năng lực tham gia học tập chương trình 2 các ngành như: Khoa học môi trường, công nghệ sinh học, nông - lâm - ngư, quản lý tài nguyên và môi trường…

3. Thời gian đào tạo:

 Đào tạo trong 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, tiếng anh cơ bản)

5. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương, theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

          Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

- Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thang điểm

Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

8. Nội dung chương trình

8.1. Kiến thức chung                                                                                       18 Tín chỉ

 (Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và Ngoại ngữ)

TT

Tên học phần

Số TC

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin

5

2

Tư t­ưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4

Pháp luật Đại cương

2

5

Phương pháp NCKH

2

5

Quản lý HC NN và QL ngành

2

5

Tin học

2

8

Giáo dục thể chất (không tính)

4TC

9

Giáo dục quốc phòng (không tính)

8TC

10

Ngoại ngữ (không tính)

7TC

       

8.2. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm                                                         30 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

 

1. Kiến thức cơ sở chung

 

11

Giáo dục học

3

12

Tâm lý học

3

13

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

14

Giao tiếp sư phạm

2

 

2. Thực hành sư phạm

 

15

Kiến tập sư phạm

3

16

Thực tập sư phạm

6

 

3. Kỹ năng và năng lực dạy học chuyên ngành

 

17

Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

3

18

Thực hành phương pháp dạy học Sinh học

3

19

Thực hành kỹ thuật dạy học sinh học

2

20

Dạy học tích hợp và phân hóa trong bộ môn Sinh học ở phổ thông

3

8.3. Kiến thức chuyên ngành                                                                   63 Tín chỉ

8.3.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                         6 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

21

Vật lý đại cương

2

22

Hoá học đại cương

2

23

Xác suất Thống kê

2

 

8.3.2. Kiến thức ngành (bắt buộc)                                                          57 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

24

Sinh học phân tử

2

25

Sinh học tế bào

2

26

Động vật học 1

3

27

Động vật học 2

3

28

Thực vật học 1

3

29

Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật

2

30

Thực vật học 2

3

31

Hoá sinh học

3

32

Sinh lý học thực vật

3

33

Giải phẫu học người

3

34

Sinh lý học người và động vật

3

35

Di truyền học 1

3

36

Di truyền học 2

2

37

Vi sinh vật học

3

38

Đa dạng Sinh học

2

39

Tiến hoá

2

40

Công nghệ sinh học

3

41

Sinh thái học - môi trường

3

42

Khoa học tự nhiên

3

43

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

1

44

Giải phẫu so sánh động vật

2

45

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

8.3.3. Kiến thức tự chọn                                                              12 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

 

Chuyên đề 1: Nông nghiệp

 

46

Nông hóa – thổ nhưỡng

2

47

Quang hợp và năng suất cây trồng

2

48

Sinh thái nông nghiệp

2

49

Đấu tranh sinh học và ứng dụng

2

50

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

2

51

Giống vật nuôi- cây trồng

2

 

Chuyên đề 2: Môi trường và con người

 

52

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

2

53

Tài nguyên thiên nhiên

2

54

Giáo dục dân số và phòng chống HIV

2

55

Di truyền học người

2

56

Khoa học môi trường

2

57

An toàn sinh học

2

(Chọn 1 trong 2 chuyên đề, hoặc có thể chọn 3 trong 6 học phần của cả 2 chuyên đề)

8.3.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế KLTN            7 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

 

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

7

58

1. Sinh học phát triển cá thể động vật

3

59

2. Sinh học phát triển cá thể thực vật

2

60

3. Ứng dụng tiến bộ sinh học

2

 

9. Kế hoạch giảng dạy

TT

Tên học phần

Số TC

Giáo dục quốc phòng-An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt)

Học kỳ I

14

1

Tin học

2

2

Vật lý đại cương

2

3

Hoá học đại cương

2

4

Xác suất Thống kê

2

5

Thực vật học 1

3

6

Động vật học 1

3

7

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

8

Ngoại ngữ

 

Học kỳ II

16

1

Sinh thái học - môi trường

3

2

Thực vật học 2

3

3

Động vật học 2

3

4

Phương pháp NCKH

2

5

Tâm lý học

3

6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin (p1)

2

7

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

8

Ngoại ngữ

 

Học kỳ III

18

1

Sinh học tế bào

2

2

Hoá sinh học

3

3

Đa dạng Sinh học

2

4

Di truyền học 1

3

5

Giáo dục học

3

6

Pháp luật Đại cương

2

7

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin (p1)

3

8

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

9

Ngoại ngữ

 

Học kỳ IV

18

1

Giao tiếp sư phạm

2

2

Tư t­ưởng Hồ Chí Minh

2

3

Giải phẫu học người

3

4

Sinh lý học thực vật

3

5

Sinh học phân tử

2

7

Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

3

8

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

1

9

Giáo dục thể chất 4

30 tiết

10

Ngoại ngữ

 

Học kỳ V

17

1

Thực hành phương pháp dạy học Sinh học

3

2

Thực hành Kỹ thuật dạy học sinh học

2

3

Di truyền học 2

2

4

Sinh lý học người và động vật

3

5

Vi sinh vật học

3

6

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

7

Kiến tập sư phạm

3

8

Giáo dục thể chất 5

30 tiết

9

Ngoại ngữ

 

Học kỳ VI

17

1

Giải phẫu so sánh động vật

2

2

Khoa học tự nhiên

3

3

Công nghệ sinh học

3

4

Tiến hoá

2

5

Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật

2

6

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

7

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Học kỳ VII (chọn 1 trong 2 chuyên đề) 12 TC

17

1

Quản lý hành chính NN và Quản lý ngành GD-ĐT

2

2

Dạy học tích hợp và phân hóa trong bộ môn Sinh học ở phổ thông

3

3

Chuyên đề 1

12

4

Chuyên đề 2

12

Học kỳ VIII

13

1

Thực tập sư phạm

6

2

Khóa luận tốt nghiệp

7

3

Các học phần thay thế KLTN

7

 

1. Sinh học phát triển cá thể động vật

3

 

2. Sinh học phát triển cá thể thực vật

2

 

3. Ứng dụng tiến bộ sinh học

2

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình