TUYỂN SINH

CTĐT NGÀNH ĐẠI HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7/28/2017 4:37:14 PM

CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ trình độ đại học về phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có kiến thức cơ bản vững vàng, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn, có khả năng làm việc trong các đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể - xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển nông thôn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Có kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, phát triển cộng đồng, quản lý và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, cử nhân ngành Phát triển nông thôn còn được trang bị kiến thức cơ bản thuộc các ngành kỹ thuật nông nghiệp, có kỹ năng tốt trong phổ biến và đào tạo nguồn lực địa phương và cộng đồng.

        1.2.2. Về kỹ năng

- Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn. Có năng lực nghiên cứu, phát triển nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững.

- Kỹ năng mềm:Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành.

1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.

1.3. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (từ TW đến địa phương): Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung tâm khuyến nông tỉnh; Chi cục Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện …

Các cơ quan tư vấn và hỗ trợ Phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo, điều hành các chương trình xây dựng và phát triển nông thôn, phát triển bền vững các cấp

Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Công chức phường xã: Cán bộ phụ trách nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cấp xã

Các Chương trình, Dự án lĩnh vực phát triển nông thôn trong nước và quốc tế

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế (LNGOs và INGOs)

1.4. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ:

Tin học: chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Ngoại ngữ: Chuẩn Tiếng Anh B1 Châu Âu.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122 tín chỉ, chưa kể phần nội dung về Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất (150 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (8 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

 Được tổ chức theo hệ thống tín chỉ và thực hiện theo Quyết định số: 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.  Thực hiện theo kế hoạch đào tạo do Hiệu trưởng quy định.

6. Thang điểm đánh giá học phần:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

a) Loại đạt

A (8,5 – 10): Giỏi

B (7,0 – 8,4): Khá

C (5,5 – 6,9): Trung bình

D ( 4,0 – 5,4): Trung bình yếu

b) Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các ký hiệu sau:

I - Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

X - Chưa nhận được kết quả thi.

Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng ký hiệu R viết kèm với kết quả.

7. Nội dung chương trình đào tạo

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương                                                       32 tín chỉ

(Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

TT

Tên học phần

Số TC

I

Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

II

 Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT

16

5

Xác suất - Thống kê

3

6

Tin học đại cương

3

7

Nuôi trồng thuỷ sản đại cương

2

8

Chăn nuôi đại cương

2

9

Thú y đại cương

2

10

Bảo vệ thực vật  

2

11

Lâm nghiệp đại cương

2

III

Khoa học xã hội và nhân văn

6

12

Tâm lý học đại cương

2

13

Xã hội học đại cương

2

14

Pháp luật đại cương

2

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                                          90 tín chỉ

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                                         24 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

15

Hệ thống nông nghiệp

2

16

Xã hội học nông thôn

2

17

Nguyên lý kinh tế

4

18

Sinh thái môi trường

3

19

Biến đổi khí hậu và tai biến môi trường

3

20

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

21

Tiếng Anh chuyên ngành

2

22

Thống kê kinh tế - xã hội

2

23

Kinh tế phát triển 

2

24

Giới và phát triển

2

7.2.2. Kiến thức ngành                                                                               39 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

25

Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

2

26

Chính sách phát triển nông thôn

2

27

Tài chính tín dụng nông thôn

2

28

Chiến lược và kế hoạch phát triển

3

29

Nông Lâm Ngư kết hợp

2

30

Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

2

31

Quản lý dự án phát triển

3

32

Phương pháp khuyến nông 

3

33

Quản lý nông trại 

2

34

Tiếp cận sinh kế bền vững  

2

35

Tài nguyên và môi trường nông thôn

2

36

Nghiên cứu phát triển nông thôn 

2

37

Phát triển cộng đồng

2

38

Đánh giá nông thôn

2

39

Kinh tế nông thôn

2

40

Phát triển nông thôn

2

41

Nghèo đói và Môi trường

2

42

Quy hoạch phát triển nông thôn

2

 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ tự do (Chọn 9 trong 15 tín chỉ sau)                              9 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

41

Bảo quản và chế biến sản phẩm nông  nghiệp 

2

42

Marketing trong nông nghiệp

2

43

Lâm nghiệp cộng đồng

2

44

Đánh giá tác động của dự án NN&PTNT

2

45

Kinh tế tài nguyên và môi trường

3

46

Truyền thông phát triển

2

47

Kỹ năng mềm

2

7.2.4. Thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp         18 tín chỉ   

TT

Tên học phần

Số TC

56

Thực tập nghề 1

2

57

Thực tập nghề 2

2

58

Thực tập nghề 3

2

59

Khóa luận tốt nghiệp

12

60

Báo cáo tốt nghiệp

6

61

Môn học thay thế khoá luận 1

3

62

Môn học thay thế khoá luận 2

3

 

9. Dự kiến kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1   (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

15 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1                     

Tâm lý học đại cương

2

2                     

Nuôi trồng thuỷ sản đại cương

2

3                     

Tin học đại cương 

3

4                     

 Chăn nuôi đại cương

2

5                     

Sinh thái môi trường

2

6                     

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

7                     

 Lâm nghiệp đại cương

2

Học kỳ 2 (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

16 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1                     

Xã hội học đại cương

2

2                     

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3                     

Nguyên lý kinh tế

4

4                     

Xác suất thống kê

3

5                     

Bảo vệ thực vật  

2

6                     

Pháp luật đại cương

2

Học kỳ 3 (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

15 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1                     

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

2                     

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3                     

Thú y đại cương

2

4                     

Thống kê kinh tế - xã hội

2

5                     

Biến đổi khí hậu và tai biến môi trường

3

6                     

Hệ thống nông nghiệp

2

7                     

Xã hội học nông thôn

2

Học kỳ 4 (Không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

16 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1                     

Tiếng Anh chuyên ngành

2

2                     

Tiếp cận sinh kế bền vững

2

3                     

Đánh giá nông thôn

 2

4                     

Kinh tế phát triển 

 2

5                     

Nông Lâm Ngư kết hợp

3

6

Phát triển nông thôn

2

7

Phương pháp khuyến nông 

3

Học kỳ 5

16 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1                     

Chính sách phát triển nông thôn

2

2                     

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

3                     

Tài nguyên và môi trường nông thôn

2

4                     

Kinh tế nông thôn

 2

5                     

Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

2

6                     

Tự chọn 1

3

7                     

Thực tập nghề 1

2

Học kỳ 6

16 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1                     

Giới và phát triển

 2

2                     

Tài chính tín dụng nông thôn

2

3                     

Tự chọn 2

2

4                     

Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

2

5                     

Nghèo đói và Môi trường

2

6                     

Nghiên cứu phát triển nông thôn

2

7                     

Quy hoạch phát triển nông thôn

2

8                     

Thực tập nghề 2

2

Học kỳ 7

14 TC

TT

Tên học phần

Số TC

1

Phát triển cộng đồng

2

2

Quản lý dự án phát triển

3

3

Quản lý nông trại

2

5

Tự chọn 3

2

6

Chiến lược và kế hoạch phát triển

3

7

Thực tế nghề 3

2

Học kỳ 8

     14 TC

1

Tự chọn 4

2

2

Khóa luận tốt nghiệp (đối với sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận)

12

3

Báo cáo tốt nghiệp (đối với sinh viên không đủ điều kiện làm khoá luận)

6

4

Môn học thay thế khoá luận 1 (đối với sinh viên không đủ điều kiện làm khoá luận)

3

5

Môn học thay thế khoá luận 2 (đối với sinh viên không đủ điều kiện làm khoá luận)

3

 
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình