CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra ĐHSP Sinh

7/28/2017 1:08:52 PM

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học (Biology Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Đại học

I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Sinh học có phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức khoa học vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng; kỹ năng thực hành thí nghiệm thành thạo và các kỹ năng mềm nhằm phát triển toàn diện; có năng lực thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành giáo dục và toàn xã hội; có đủ năng lực làm việc trong các cơ quan, trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, vườn quốc gia, khu bảo tồn… và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến Sinh học, Môi trường, Nông Lâm Ngư nghiệp.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Về kiến thức

Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy tốt môn Sinh học ở trường phổ thông. Vận dụng linh hoạt các phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông. Có khả năng học tập nâng cao lên trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Có năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức, thực hiện xây dựng các giả thuyết khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Vận dụng được các kiến thức vào việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dục dân số, bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học sinh học.

2. Về kỹ năng

* Kỹ năng cứng

Có kỹ năng sư phạm tốt, bao gồm kỹ năng dạy học, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớp và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá…

Thành thạo kỹ năng thực hành thí nghiệm cơ bản về sinh học như: kĩ năng phân tích hình thái, phân loại, giải phẫu thực vật và động vật, thực hiện các thí nghiệm sinh lý, vi sinh vật….

Vận dụng tốt các kỹ năng thực hành thí nghiệm để hoàn thành tốt công việc và nghiên cứu. Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề, tư duy sáng tạo.

Ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn sản xuất, đời sống và giảng dạy. Có kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, kỹ năng hoạt động xã hội - cộng đồng, đoàn thành niên…

* Kỹ năng mềm:

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm..

Có kỹ năng làm việc nhóm, hoạt động cộng đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin để giải quyết được các vấn đề về sinh học, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.... và các vấn để nảy sinh trong thực tiến giáo dục và đời sống.

Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ tốt cho công việc chuyên môn.

Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm.

3. Về thái độ

Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, đạo đức tốt, trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.

4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực tự chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác. Biết chịu trách nhiệm cá nhân trong thực thi các nhiệm vụ được giao. Biết hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ.

Có thể tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. Biết lập kế hoạch, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động giáo dục.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Sinh học có khả năng:

1. Giảng dạy môn Sinh học ở trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, đại học.

2. Tự rèn luyện phát triển toàn diện nhân cách, tác phong, phẩm chất người giáo viên và kỹ năng sư phạm tốt.

3. Tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu các vấn đề sinh học, con người, nông nghiệp, môi trường sinh thái.

4. Tiếp cận về kiến thức, công nghệ tiến bộ sinh học và kỹ năng sử dụng các thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm trong sinh học.

5. Thực hành, thí nghiệm, giải phẫu, quan sát, mô tả các đối tượng sinh học.

6. Trình bày, giải thích kết quả, phân tích, tổng hợp thông tin. Vận dụng tốt kiến thức vào thực tế hoạt động giáo dục - giảng dạy và đời sống sản xuất.

7. Tổ chức hiệu quả hoạt động nhóm, các hoạt động cộng đồng, các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề.

        8. Hiểu biết về xã hội, môi trường, có kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, công tác và đời sống.

9. Tham gia học tập lên trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ sinh học) và văn bằng 2.

10. Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ, tin học:  Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo sách chuyên ngành sinh học.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Có thể làm giáo viên phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh học ở các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng.

- Có đủ năng lực làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn. Có thể làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, Môi trường và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ sinh học. Có đủ năng lực tham gia học tập chương trình 2 các ngành như: Khoa học môi trường, công nghệ sinh học, nông - lâm - ngư, quản lý tài nguyên và môi trường…

V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

Kiến thức cơ sở ngành

x

 

x

x

x

x

 

 

x

x

Kiến thức chuyên ngành

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

Cứng

 

Tổ chức dạy - học

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

Thực hành, thí nghiệm

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Ứng dụng khoa học sinh học vào đời sống, sản xuất

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Mềm

Phân tích và xử lý thông tin

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

Giải quyết vấn đề

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tham gia hoạt động tập thể

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

Giao tiếp

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

Làm việc theo nhóm

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Ngoại ngữ

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ý thức kỷ luật và tác phong sư phạm

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

Tư t­ưởng Hồ Chí Minh

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Pháp luật Đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Giáo dục học

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Phương pháp NCKH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Quản lý HC NN và QL ngành

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Tâm lý học

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Giao tiếp vụ sư phạm

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Kiến tập sư phạm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thực tập sư phạm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

Thực hành phương pháp dạy học Sinh học

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

Thực hành kỹ thuật dạy học sinh học

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

Dạy học tích hợp và phân hóa trong bộ môn Sinh học ở phổ thông

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Tin học

x

 

x

x

 

x

x

x

 

x

Vật lý đại cương

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Hoá học đại cương

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Xác suất Thống kê

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Sinh học phân tử

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Sinh học tế bào

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Động vật học 1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Động vật học 2

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Thực vật học 1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Thực vật học 2

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Hoá sinh học

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Sinh lý học thực vật

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Giải phẫu học người

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Sinh lý học người và động vật

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Di truyền học 1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Di truyền học 2

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Vi sinh vật học

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Đa dạng Sinh học

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Tiến hoá

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Công nghệ sinh học

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Sinh thái học - môi trường

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Khoa học tự nhiên

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Giải phẫu so sánh động vật

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Nông hóa – thổ nhưỡng

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Quang hợp và năng suất cây trồng

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Sinh thái nông nghiệp

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Đấu tranh sinh học và ứng dụng

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Giống vật nuôi- cây trồng

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Tài nguyên thiên nhiên

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Giáo dục dân số và phòng chống HIV

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Di truyền học người

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Khoa học môi trường

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

An toàn sinh học

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sinh học phát triển cá thể động vật

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

2. Sinh học phát triển cá thể thực vật

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

3. Ứng dụng tiến bộ sinh học

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

Nội dung các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin

x

x

 

Tư t­ưởng Hồ Chí Minh

x

x

 

Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

x

x

 

Pháp luật Đại cương

x

x

 

Giáo dục học

x

x

 

Phương pháp NCKH

x

x

x

Quản lý HC NN và QL ngành

x

x

 

Tâm lý học

x

x

 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

x

x

 

Giao tiếp sư phạm

x

x

 

Kiến tập sư phạm

x

x

 

Thực tập sư phạm

x

x

 

Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học

x

x

 

Thực hành phương pháp dạy học Sinh học

x

x

 

Thực hành kỹ thuật dạy học sinh học

x

x

 

Dạy học tích hợp và phân hóa trong bộ môn Sinh học ở phổ thông

x

x

 

Tin học

x

x

x

Vật lý đại cương

x

x

 

Hoá học đại cương

x

x

 

Xác suất Thống kê

x

x

x

Sinh học phân tử

x

x

x

Sinh học tế bào

x

x

x

Động vật học 1

x

x

x

Động vật học 2

x

x

x

Thực vật học 1

x

x

x

Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật

x

x

x

Thực vật học 2

x

x

x

Hoá sinh học

x

x

x

Sinh lý học thực vật

x

x

x

Giải phẫu học người

x

x

x

Sinh lý học người và động vật

x

x

x

Di truyền học 1

x

x

x

Di truyền học 2

x

x

x

Vi sinh vật học

x

x

x

Đa dạng Sinh học

x

x

x

Tiến hoá

x

x

x

Công nghệ sinh học

x

x

x

Sinh thái học - môi trường

x

x

x

Khoa học tự nhiên

x

x

x

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

x

x

x

Giải phẫu so sánh động vật

x

x

x

Ngoại ngữ chuyên ngành

x

x

x

Nông hóa – thổ nhưỡng

x

x

x

Quang hợp và năng suất cây trồng

x

x

x

Sinh thái nông nghiệp

x

x

x

Đấu tranh sinh học và ứng dụng

x

x

x

Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp

x

x

x

Giống vật nuôi- cây trồng

x

x

x

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

x

x

x

Tài nguyên thiên nhiên

x

x

x

Giáo dục dân số và phòng chống HIV

x

x

x

Di truyền học người

x

x

x

Khoa học môi trường

 x

 x

An toàn sinh học

 x

 x

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

 

 

 

1. Sinh học phát triển cá thể động vật

x

x

x

2. Sinh học phát triển cá thể thực vật

x

x

x

3. Ứng dụng tiến bộ sinh học

x

x

x

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình