TUYỂN SINH

Chuẩn đầu ra Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường

7/4/2017 9:26:34 AM

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

(Natural Resources and Environmental Management)

Trình độ đào tạo: Đại học

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với con đường lãnh đạo của Đảng, có đạo đức, sức khỏe và nền tảng kiến thức chuyên môn tốt. Đào tạo cử nhân có kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý các dạng tài nguyên và môi trường; Quy hoạch tài nguyên và môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Biến đổi khí hậu ; Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ môi trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.     Yêu cầu về kiến thức:

a. Khối kiến thức cơ bản:

- Hiểu được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tương Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Tổng hợp được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

- Hiểu được giới hạn, hành vi và trách nhiệm về mặt đạo đức, ảnh hưởng của hoạt động nghề nghiệp đến cộng đồng và xã hội.

- Trình độ ngoại ngữ: Có kiến thức ngoại ngữ (425 điểm TOEIC);

b. Khối kiến thức chuyên ngành

- Nắm bắt được các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

- Hiểu và vận dụng thành thạo các kiến thức chuyên môn sau:

+ Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải thích các hiện tượng có liên quan đến khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường trong thực tiễn đời sống và ứng dụng trong kỹ thuật.

+ Hiểu và nhận thức được về Biến đổi khí hậu và các tai biến thiên nhiên.

+ Có khả năng thực hành, vận hành tốt các công cụ, thiết bị thí nghiệm về quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp có liên quan.

 

2.     Yêu cầu về kỹ năng:

+ Kỹ năng cứng

-  Xây dựng được quy trình quản lý tài nguyên và môi trường trong điều kiện thực tế ở Việt Nam;

-  Có năng lực nhận diện, diễn đạt và giải quyết được các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường;

-  Có năng lực hoạt động trong các nhóm liên ngành thông qua các hoạt động thực nghiệm, thiết kế, thực hiện các dự án khoa học và kỹ thuật;

-  Có năng lực diễn giải các kiến thức về Biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên,... trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

-  Có kỹ năng quản lý, thực hành trong các phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường, phòng thí nghiệm phân tích môi trường;

-  Có năng lực xúc tiến thương mại các sản phẩm chuyển giao công nghệ lĩnh vực môi trường.

+ Kỹ năng mềm:

-  Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm..

-  Có kỹ năng làm việc nhóm, hoạt động cộng đồng, có khả năng giao tiếp hiệu quả, khả năng viết báo cáo, trình bày ý tưởng qua lời nói và hình ảnh;

-  Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để giải quyết được các vấn đề về môi trường và tài nguyên trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội trong và ngoài nước;

-  Sử dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ tốt cho công việc chuyên môn và quản lý;

-  Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm.

3.     Yêu cầu về thái độ:

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt.

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc, yêu ngành, yêu nghề, nghiêm túc, khách quan, trung thực.

- Có thái độ tôn trọng đồng nghiệp, có ý thức học hỏi, cầu tiến.

4.     Vị trí  làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-  Làm được những công việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước.

-  Đảm nhận được công tác giảng dạy các chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

-  Tham gia được công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về tài nguyên và môi trường.

-  Tư vấn viên về các lĩnh vực tư vấn môi trường, đảm nhiệm các công việc quản lý môi trường tại các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp.

5.     Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

-  Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập.

-  Có khả năng học lên sau Đại học.

6.     Các chương trình, tài liệu và chuẩn quốc tế đã tham khảo:

-  Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-  Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.

-  Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng:

1.   Tiếp cận được các kiến thức về quản lý môi trường, tài nguyên và kỹ năng sử dụng các thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại cần thiết cho công tác quản lý môi trường và tài nguyên.

2.   Ứng dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản vào việc tổ chức quản lý các vấn đề kinh tế - kỹ thuật mang đặc thù của chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường.

3.   Vận dụng được các kiến thức cơ bản của các ngành học liên quan trực tiếp đến quản lý tài nguyên và môi trường như hoá học, sinh học, sinh thái học,...

4.   Phân tích được các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật và đưa ra biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường.

5.   Có năng lực quản lý môi trường các xí nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị... Nghiên cứu, tổ chức thực hiện được các giải pháp phù hợp trong quản lý an toàn lao động, sản xuất sạch hơn.

6.   Có kỹ năng tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

7.   Hiểu và vận dụng được các phương pháp và công cụ quản lý dự án môi trường tiên tiến. Có khả năng hoạch định và quản lý các dự án về môi trường và tài nguyên. Có năng lực tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro các tác động môi trường của các dự án phát triển.

8.   Hiểu và đề xuất được các giải pháp cho các vấn đề về tài nguyên và môi trường mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt như: Biến đổi khí hậu, An ninh năng lượng, Suy giảm đa dạng sinh học, …

9.   Có khả năng quản lý, theo dõi, và giám sát chất lượng môi trường các cơ sở sản xuất dịch vụ, các khu công nghiệp, các địa phương. Tham gia đo đạc, đánh giá các chỉ tiêu môi trường làm cơ sở để kiểm soát ô nhiễm; đồng thời sử dụng các số liệu này để nghiên cứu, đưa ra giải pháp thích hợp, hoặc mô phỏng tìm ra giải pháp tối ưu trên máy tính.

10.   Có kiến thức pháp lý về tài nguyên và môi trường, tiêu chuẩn môi trường tại Việt Nam và trên thế giới, hiểu và có khả năng tư vấn về luật tài nguyên và môi trường.

11.   Có nền tảng và khả năng cập nhật những kiến thức, những kỹ năng để có thể đương đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

12.   Đọc và hiểu được tài liệu bằng tiếng Anh; Có khả năng viết báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh; Có khả năng giao tiếp, trình bày báo cáo tham luận bằng tiếng Anh.

IV. CƠ HỘI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường có thể:

1.      Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT, Tổng cục môi trường, Sở TN&MT, Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng TN&MT quận/huyện, bộ phận QLTN&MT cấp xã/ phường); các Trung tâm quan trắc môi trường,…

2.      Làm việc tại các cơ quản lý nhà nước liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường (quản lý TN& MT chuyên ngành): Bộ Nông nghiệp & PTNT; Sở NT&PTNT; Phòng NN&PTNT/ Sở Du lịch/ Sở Công thương,… quản lý môi trường trong khối cơ quan quốc phòng; cảnh sát môi trường.

3.      Làm việc tại các Ban quản lý TN&MT ở các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất,…

4.      Làm việc tại Bộ phận Quản lý môi trường trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các nhà máy sản xuất,… (liên quan đến lĩnh vực quản lý hệ thống môi trường ISO14000, cơ chế sản xuất sạch hơn CDM, an toàn môi trường,…)

5.      Làm việc tại các Công ty tư vấn, giám sát môi trường cho các dự án đầu tư,…

6.      Làm cán bộ nghiên cứu và quản lý tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia, Khu du lịch sinh thái, Khu dự trữ sinh quyển,… cán bộ của các tổ chức phi chính phủ.

7.      Làm việc tại các trung tâm giáo dục truyền thông về môi trường, trung tâm giáo dục bảo vệ thiên nhiên,….        

 V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Mc tiêu Đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kiến thức cơ sở ngành

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

Kiến thức chuyên ngành

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

   Cứng

Đánh giá, dự báo

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Tư vấn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

Quản lý, giám sát

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

Điều hành

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mềm

Phân tích và xử lý thông tin

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Giải quyết vấn đề

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

Làm việc theo nhóm

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 


VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tai biến thiên nhiên

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

Sử dụng hợp lý tài nguyên biển

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

Quy hoạch sử dụng và quản lý tài nguyên đất

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Bảo tồn đa dạng sinh học

 

 

x

 

 

x

 

   x

 

 

 

 

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

x

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

Đánh giá tác động môi trường

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Tài nguyên khoáng sản

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

Công nghệ môi trường

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sinh vật chỉ thị môi trường và thực hành

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Quản lý rừng bền vững

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Bảo vệ môi trường phát triển bền vững

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

Vi sinh môi trường và thực hành

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Tài nguyên thiên nhiên

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Quan trắc môi trường

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Quản lý môi trường

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

 

 

Độc học môi trường

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Hệ thống quản lý ISO

x

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

Luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trường

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Sản xuất sạch hơn

x

x

 

x

x

x

 

 

x

x

 

 

Quy hoạch môi trường

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Quản lý chất thải rắn

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Quản lý dự án tài nguyên và môi trường

 

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Quản lý đới bờ

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Hệ thống quản lý ISO

x

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

Kinh tế tài nguyên

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp 1

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp 2

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

 

Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

6

7

Tai biến thiên nhiên

x

x

 

 

 

 

x

Sử dụng hợp lý tài nguyên biển

x

x

 

 

 

x

x

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

x

x

 

 

x

 

 

Quy hoạch sử dụng và quản lý tài nguyên đất

x

x

 

 

x

 

 

Bảo tồn đa dạng sinh học

x

x

 

 

 

x

x

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

x

x

 

 

 

x

x

Đánh giá tác động môi trường

x

x

x

 

x

 

 

Tài nguyên khoáng sản

x

 

 

 

x

 

 

Công nghệ môi trường

x

 

x

x

x

 

 

Sinh vật chỉ thị môi trường và thực hành

x

x

 

 

 

x

x

Quản lý môi trường lưu vực sông

x

x

 

 

 

x

 

Quản lý rừng bền vững

x

x

 

 

x

x

x

Vi sinh môi trường và thực hành

x

x

x

 

x

 

 

Tài nguyên thiên nhiên

x

x

 

 

 

x

x

Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường

x

 

x

 

x

x

x

Quan trắc môi trường

x

 

x

x

x

 

 

Quản lý môi trường

x

 

x

x

x

x

x

Độc học môi trường

x

 

x

x

 

 

 

Hệ thống quản lý ISO

x

 

x

x

x

 

 

Luật và chính sách quản lý tài nguyên môi trường

x

x

x

x

x

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành

x

x

 

 

 

x

x

Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường

x

x

x

 

x

 

 

Sản xuất sạch hơn

 

 

x

x

 

 

 

Quy hoạch môi trường

x

x

 

 

 

 

 

Quản lý chất thải rắn

x

x

x

x

 

 

 

Quản lý dự án tài nguyên và môi trường

x

 

 

 

 

x

x

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

x

x

 

 

 

x

 

Quản lý đới bờ

x

x

 

 

 

x

 

Hệ thống quản lý ISO

 

 

x

x

 

 

 

Kinh tế tài nguyên

x

x

x

x

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp 1

 

 

 

 

 

x

x

Thực tập nghề nghiệp 2

x

x

x

x

x

x

x

Thực tập tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

Khóa luận tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình