TUYỂN SINH

Chuẩn đầu ra ngành CĐSP Sinh học - Công nghệ

7/28/2017 1:10:06 PM

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học - Công nghệ

(Biology - Technology Teacher Education)

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

I. MỤC TIÊU CHUNG

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, nhân cách người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Sinh học và môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để tiếp tục học lên trình độ cao hơn, vươn lên đáp ứng yêu cầu mới.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

2. Về kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Sinh học, Công nghệ.

Có đủ các kiến thức về các nguyên lý cơ bản và các quá trình Sinh học ở các mức độ khác nhau của sự sống (phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể...), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài; kiến thức khoa học và các phương pháp nghiên cứu về một trong các lĩnh vực: Sinh học phân tử và tế bào, sinh học cơ thể thực vật, động vật và con người, sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Có những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông nghiệp như: đất trồng và phân bón; lâm nghiệp; thuỷ sản; chăn nuôi. Có khả năng vận dụng các kiến thức đó vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật công nghiệp, kinh tế gia đình đáp ứng được yêu cầu giảng dạy môn Công nghệ ở trường Trung học cơ sở.

3. Về kỹ năng

Có kỹ năng sư phạm tốt, bao gồm kỹ năng dạy học, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớp và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá…

Thành thạo kỹ năng thực hành sinh học như: kĩ năng phân tích hình thái, giải phẫu, sinh lý cũng như các kĩ năng thực hành thí nghiệm nghiên cứu khoa học phục vụ bộ môn.

Thành thạo kỹ năng thực hành kỹ thuật công nghiệp như: gia công cơ khí, sửa chữa điện…

Thành thạo kỹ năng thực hành kĩ thuật nông nghiệp như: xác định thành phần đất trồng; gieo trồng chăm sóc cây; kĩ thuật chăn nuôi...

Thành thạo kỹ năng thực hành kinh tế gia đình như cắt, may, cắm hoa, nấu nướng…

4. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực tự chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác.

Biết chịu trách nhiệm cá nhân trong thực thi các nhiệm vụ được giao

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Sư phạm Sinh học - Công nghệ có khả năng:

1. Giảng dạy môn Sinh học và Công nghệ ở trường trung học cơ sở.

2. Tự rèn luyện phát triển toàn diện nhân cách, tác phong, phẩm chất người giáo viên và kỹ năng sư phạm tốt. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

3. Áp dụng kiến thức chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống điện trong nhà, kinh tế gia đình, cắt may, kỹ thuật nông nghiệp, tổ chức cuộc sống gia đình, trang trí nội thất…

4. Thực hành thí nghiệm, giải phẫu, quan sát, mô tả các đối tượng sinh học.

5. Trình bày, giải thích kết quả, phân tích, tổng hợp thông tin. Vận dụng tốt kiến thức vào thực tế hoạt động giáo dục - giảng dạy và đời sống sản xuất.

6. Tổ chức hiệu quả hoạt động nhóm, các hoạt động cộng đồng, các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề.

7. Hiểu biết về xã hội, môi trường, có kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, công tác và đời sống.

8. Tiếp cận về kiến thức, có đủ năng lực tham gia học tập ở trình độ đại học.

9. Đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ, tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và tham khảo sách chuyên ngành sinh học.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIÊP

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Có thể làm giáo viên trình độ cao đẳng dạy môn Sinh học và Công nghệ ở các trường Trung học cơ sở.

- Có thể công tác, tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh học, Sinh thái học, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, Môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, cắt may thời trang, nấu ăn, cơ khí kỹ thuật điện, trang trí nội thất, phân bón nông nghiệp, giống và sản xuất nông nghiệp.

- Có thể học lên trình độ đại học chuyên ngành Sinh học.

V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Kiến thức

 Kiến thức cơ bản

x

x

x

 

x

x

x

 

x

 Kiến thức cơ sở ngành

x

 

x

x

x

 

 

x

 

 Kiến thức chuyên ngành

x

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 Cứng

 

 

 

 

 Tổ chức dạy - học

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 Thực hành, thí nghiệm

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 Ứng dụng sinh học vào đời sống, sản xuất

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 Tham gia hoạt động tập thể

x

x

 

 

 

x

x

 

 

Tổ chức hoạt động nghiệp vụ Đội TNTPHCM

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 Mềm

Phân tích và xử lý thông tin

x

x

 

x

x

x

x

x

 

Giải quyết vấn đề

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Giao tiếp

x

x

x

 

x

x

x

 

 

Làm việc theo nhóm

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Ngoại ngữ

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Thái độ

 

Năng lực tự chủ

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc

x

x

x

x

x

x

x

x

 

VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

TT

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin

x

x

 

 

x

 

x

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

x

 

 

 

 

x

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

x

 

 

 

 

x

 

 

4

Pháp luật đại cương

 

x

 

 

x

 

x

 

 

5

Tâm lý học đại cương và Tâm lý học sư phạm

x

x

 

 

x

x

x

 

 

6

Giáo dục học đại cương và hoạt động giáo dục ở Trường THCS

x

x

 

 

x

x

x

 

 

7

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

x

x

 

 

x

 

x

 

 

8

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

x

x

 

 

x

x

x

 

 

9

Xác suất - Thống kê

x

 

x

 

 

 

 

x

 

10

Hoá học đại cương

x

 

x

 

 

 

 

x

 

11

Vật lý đại cương

x

 

x

 

 

 

 

x

 

12

Tin học

x

 

x

 

x

 

 

x

x

13

Thực vật học 1

x

 

x

x

x

x

 

x

 

14

Thực vật học 2

x

 

x

x

x

x

 

x

 

15

Sinh lý học thực vật

x

 

x

x

x

x

 

x

 

16

Động vật học 1

x

 

x

x

x

x

 

x

 

17

Động vật học 2

x

 

x

x

x

x

 

x

 

18

Hoá sinh học

x

 

x

x

x

x

 

x

 

19

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

x

 

x

x

x

x

 

x

 

20

Vi sinh học và ứng dụng

x

 

x

x

x

x

 

x

 

21

Sinh thái học môi trường

x

 

x

x

x

x

x

x

 

22

Giải phẫu sinh lý người

x

 

x

x

x

x

 

x

 

23

Di truyền học

x

 

x

x

x

x

 

x

 

24

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

x

 

x

x

x

x

x

x

 

25

Ngoại ngữ chuyên ngành Sinh học

x

 

 

 

x

 

 

x

x

26

Lý luận phương pháp dạy học sinh học

x

 

x

 

x

 

 

x

 

27

Thực hành: Dạy học sinh học ở trường THCS

x

 

x

 

x

x

 

x

 

28

Trồng trọt

x

 

x

x

x

x

 

x

 

29

Chăn nuôi – Thú ý

x

 

x

x

x

x

 

x

 

30

Lâm nghiệp – Thủy sản

x

 

x

x

x

x

 

x

 

31

Lý luận và Thực hành dạy học KTNN ở trường THCS

x

 

x

 

x

x

 

 

 

32

Vẽ kỹ thuật

x

 

x

 

x

 

 

 

 

33

Cơ kỹ thuật

x

 

x

 

x

 

 

 

 

34

Gia công cơ khí

x

 

x

 

x

 

 

 

 

35

Kỹ thuật điện và Thực hành kỹ thuật điện

x

 

x

 

x

 

 

 

 

36

Thực hành: Dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS

x

 

x

 

x

 

 

 

 

37

Lý thuyết dinh dưỡng (LTDD + Quy trình chế biến món ăn)

x

 

x

 

x

 

 

x

 

38

Cắt may trang phục thường ngày

x

 

x

 

x

 

 

 

 

39

Cắm hoa và Trang trí nhà ở

x

 

x

 

x

 

 

 

 

40

Tổ chức cuộc sống gia đình

x

 

x

 

x

 

 

 

 

41

Thực hành: Dạy học Kinh tế gia đình ở trường THCS

x

 

x

 

x

 

 

 

 

42

Kiến tập sư phạm

x

x

 

x

x

x

x

 

 

43

Thực tập sư phạm

x

x

 

x

x

x

x

 

 

45

Sinh học phát triển cá thể (động vật và thực vật)

x

 

 

x

x

x

 

x

 

46

Đa dạng sinh học

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

TT

Các học phần

Cơ hội việc làm

1

2

3

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin

x

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

x

 

 

4

Pháp luật đại cương

x

 

 

5

Tâm lý học đại cương và Tâm lý học sư phạm

x

 

 

6

Giáo dục học đại cương và hoạt động giáo dục ở Trường THCS

x

 

 

7

Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành

x

 

 

8

Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

x

x

 

9

Xác suất - Thống kê

x

x

x

10

Hoá học đại cương

x

x

x

11

Vật lý đại cương

x

x

x

12

Tin học

x

x

x

13

Thực vật học 1

x

x

x

14

Thực vật học 2

x

x

x

15

Sinh lý học thực vật

x

x

x

16

Động vật học 1

x

x

x

17

Động vật học 2

x

x

x

18

Hoá sinh học

x

x

x

19

Phương pháp Nghiên cứu khoa học

x

x

x

20

Vi sinh học và ứng dụng

x

x

x

21

Sinh thái học môi trường

x

x

x

22

Giải phẫu sinh lý người

x

x

x

23

Di truyền học

x

x

x

24

Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

x

x

x

25

Ngoại ngữ chuyên ngành Sinh học

x

x

x

26

Lý luận phương pháp dạy học sinh học

x

 

 

27

Thực hành: Dạy học sinh học ở trường THCS

x

 

 

28

Trồng trọt

x

x

x

29

Chăn nuôi – Thú ý

x

x

x

30

Lâm nghiệp – Thủy sản

x

x

x

31

Lý luận và Thực hành dạy học KTNN ở trường THCS

x

 

 

32

Vẽ kỹ thuật

x

x

 

33

Cơ kỹ thuật

x

x

 

34

Gia công cơ khí

x

x

 

35

Kỹ thuật điện và Thực hành kỹ thuật điện

x

x

 

36

Thực hành: Dạy học Kỹ thuật công nghiệp ở trường THCS

x

 

 

37

Lý thuyết dinh dưỡng (LTDD + Quy trình chế biến món ăn)

x

x

x

38

Cắt may trang phục thường ngày

x

x

 

39

Cắm hoa và Trang trí nhà ở

x

x

 

40

Tổ chức cuộc sống gia đình

x

x

 

41

Thực hành: Dạy học Kinh tế gia đình ở trường THCS

x

 

 

42

Kiến tập sư phạm

x

x

 

43

Thực tập sư phạm

x

x

 

45

Sinh học phát triển cá thể (động vật và thực vật)

x

x

x

46

Đa dạng sinh học

x

x

x

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Nông-Lâm-Ngư- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình